Regulamin

I. Organizator:
- Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”
-  Miejskie Centrum Kultury w Żywcu
- Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Iwa”

II. Termin i miejsce:

VIII Ogólnopolski Festiwal Smaków – Jarmark Św. Wita odbędzie się w terminie 19-21.07.2024 r. na płycie rynku w Żywcu, w godzinach od 9.00 do 19.00.

Montaż stoisk w piątek (19.07.2024 r.) odbywa się od godziny 6.00 na miejscach przydzielonych przez organizatora poszczególnym uczestnikom jarmarku.

Organizator zapewnia Wystawcy odpłatne miejsce wystawiennicze o wymiarach 3 x 3 m oraz stoiska łączone stanowiące wielokrotność stoiska o wymiarach podstawowych.

Istnieje możliwość wykupienia stoiska w wymiarach niestandardowych po uzgodnieniu z organizatorem Jarmarku.

 

III. Cel jarmarku:
- promocja polskiej żywności w ramach hasła „Polska smakuje”,
- kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o polskiej tradycji rzemieślniczej i rękodzielniczej,
- promocja twórczości regionalnej, rzemieślniczej, produktów lokalnych
i tradycyjnych,
- aktywizacja społeczności lokalnej,
- umożliwienie kontaktów handlowych wszelkim wytwórcom z klientami.

 

IV. Uczestnicy jarmarku:

W VIII Ogólnopolskim Festiwalu Smaków – Jarmarku Św. Wita uczestniczyć mogą wytwórcy i producenci takich wyrobów jak:
- sztuka ludowa, rękodzieło, wyroby rzemiosła,
- produkty przetwórstwa spożywczego,
- sery,
- miody i nalewki,
- wędliny,
- wyroby pszczelarskie,
- ekoprodukty,
- dania i produkty gastronomiczne,
- inne

 

V. Zgłoszenie uczestnictwa:

odbywa się w formie pisemnej, poprzez formularz online dostępny pod adresem:  https://docs.google.com/forms/d/14AsXNWF7B7S9vdvHkMr_DInPawZvXxM2i2Na4EOK52U/edit  

Wypełniony i przesłany formularz online stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się do dnia 14 lipca 2024 r.

Dodatkowych  informacji w sprawie jarmarku udziela: Henryk Zając, tel. 510 674 425, e-mail: henz44@poczta.onet.pl

 

VI. Zasady odpłatności za uczestnictwo w jarmarku:

Ustala się odpłatność za uczestnictwo w jarmarku:

  • wyroby wędliniarskie i oscypki – 738 zł
  • pozostałe produkty spożywcze i miody – 738 zł
  • produkty masowe i przemysłowe – 738 zł
  • rękodzieło, rzemiosło, sztuka ludowa – 369 zł

 

Należność za uczestnictwo w Jarmarku Św. Wita należy dokonać przelewem na konto bankowe do dnia 14.07.2024 r. Agencja Reklamowo - Wydawnicza "Iwa" w Żywcu, Bank Spółdzielczy Żywiec 79 8137 0009 0001 6580 3000 0010

 

VII. Organizatorzy nie przewidują możliwości sprzedawania z samochodów lub pozostawienia samochodów na miejscu sprzedaży.

Ponadto bezwzględnie zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w płytę rynku (wbijania, wiercenia i mocowania jakichkolwiek obciążeń namiotów) pod rygorem pociągnięcia do finansowej odpowiedzialności za poczynione szkody.

 

VIII. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p. poż., ochrony środowiska i innych obowiązujących przepisów prawa.

 

IX. Wystawcy zabrania się :

- prowadzenia działalności na terenie Jarmarku naruszającej dobre obyczaje, godność i uczucia religijne, udostępnienie stoisk osobom trzecim, pod rygorem natychmiastowego opuszczenia terenu Jarmarku.

 

X. Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz podporządkowania się poleceniom Organizatorów jarmarku, które są ostateczne.

 XI. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:

- eksponaty wystawione na stoisku, za pozostawienie rzeczy na stoisku w dzień jak i w nocy,

 - uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu wystawcy przed, po i w trakcie trwania jarmarku,

 - szkody spowodowane kradzieżą, przerwą w dostawie prądu i innymi przyczynami losowymi.

 

XII. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. prowadzenie działalności gospodarczej, zezwolenia, podatki, koncesje, licencje, ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy.

 

XIII. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Jarmarku bez podania przyczyny.

 

 

 

Komitet Organizacyjny

VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Smaków - Jarmarku Św. Wita

                                                                                                             


Załączniki: